© 2019 by Altman+Barrett Architects

VALDOSTA MIDDLE SCHOOL STEM ACADEMY 

VALDOSTA, GA