VALDOSTA MIDDLE SCHOOL STEM ACADEMY 

VALDOSTA, GA