ASHLEY HALL HISTORICAL RESTORATION

VALDOSTA STATE UNIVERSITY

VALDOSTA, GA

AWARDS:

“Sustainability Award for Historic Preservation” by the University System of Georgia
“Excellence in Rehabilitation” by The Georgia Trust for Historic Preservation